بازدیدهاشمی ازدانشگاه آزادتشکیل جلسه هیات امناء http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840 5/29/2024 6:36:03 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 6:36:03 PM 60 جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=178110313 جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT بازدید از هتل دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=236220313 بازدید از هتل دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=244810313 جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT بازدید از بیمارستان فرهیختگان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=302250313 بازدید از بیمارستان فرهیختگان]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT بازدیدهاشمی ازدانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=303980313 بازدیدهاشمی ازدانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT بازدید از هتل دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=561460313 بازدید از هتل دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=563250313 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=614420313 جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=650710313 جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT بازدیدهاشمی بیمارستان فرهیختگان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=699760313 بازدیدهاشمی بیمارستان فرهیختگان]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT هتل دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=719070313 هتل دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=745810313 جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT هتل دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=835600313 هتل دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=906960313 جلسه هیات امناء دانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT بازدید از بیمارستان فرهیختگان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=908140313 بازدید از بیمارستان فرهیختگان]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT بازدیدهاشمی ازدانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=840&ImageID=950130313 بازدیدهاشمی ازدانشگاه آزاد اسلامی]]> 1 March 2013 0:0:0 GMT