احمدی نژاد در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81 7/17/2024 11:52:43 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/17/2024 11:52:43 PM 60 رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=147040612 رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT محمود احمدی نژاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=281910612 محمود احمدی نژاد]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT محمود احمدی نژاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=443730612 محمود احمدی نژاد]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT محمود احمدی نژاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=449810612 محمود احمدی نژاد]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT محمود احمدی نژاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=628520612 محمود احمدی نژاد]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=643290612 رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT محمود احمدی نژاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=688830612 محمود احمدی نژاد]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=786260612 رئیس جمهور در مصاحبه با روزنامه فرانکفورتر]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT محمود احمدی نژاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=81&ImageID=797630612 محمود احمدی نژاد]]> 17 June 2012 0:0:0 GMT