تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790 3/3/2024 2:06:08 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 3/3/2024 2:06:08 AM 60 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=208670213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=213700213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=215570213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=289630213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=292230213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=332090213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=340770213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=368810213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=456760213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=531980213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=558680213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=659470213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=707320213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=714140213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=741140213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=854050213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=874270213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=790&ImageID=986980213 تجمع اعتراض‌آمیز در مقابل سفارت پاکستان]]> 20 February 2013 0:0:0 GMT