سفر محمود احمدی نژاد به سمنان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585 7/17/2024 11:02:36 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/17/2024 11:02:36 PM 60 افتتاح واحد مسکن مهر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=132530113 افتتاح واحد مسکن مهر]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT افتتاح واحد مسکن مهر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=238320113 افتتاح واحد مسکن مهر]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT بهره برداری از بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=249020113 بهره برداری از بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قدس]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT علی نیکزاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=273270113 علی نیکزاد]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT افتتاح واحد مسکن مهر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=289230113 افتتاح واحد مسکن مهر]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT بیمارستان کوثر در استان سمنان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=403030113 بیمارستان کوثر در استان سمنان]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT بهره برداری از مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی کوثر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=504430113 بهره برداری از مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی کوثر]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT بهره برداری از بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قدس http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=649070113 بهره برداری از بخش گازی نیروگاه سیکل ترکیبی قدس]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT بهره برداری از مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی کوثر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=748050113 بهره برداری از مرکز آموزشی، درمانی و پژوهشی کوثر]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT محمود احمدی نژاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=846580113 محمود احمدی نژاد]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT افتتاح واحد مسکن مهر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=585&ImageID=948640113 افتتاح واحد مسکن مهر]]> 8 January 2013 0:0:0 GMT