بازدید محمد حسینی از تئاتر مهر وماه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572 5/29/2024 7:06:59 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 7:06:59 PM 60 نمایش تئاتر سردار مهر و ماه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=178750113 نمایش تئاتر سردار مهر و ماه]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT سعید داخ و سید محمد حسینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=237270113 سعید داخ و سید محمد حسینی]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT نمایش تئاتر سردار مهر و ماه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=372550113 نمایش تئاتر سردار مهر و ماه]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد از تئاتر سردار مهر و ماه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=382320113 بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد از تئاتر سردار مهر و ماه]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT نمایش تئاتر سردار مهر و ماه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=510670113 نمایش تئاتر سردار مهر و ماه]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT نمایش تئاتر سردار مهر و ماه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=601450113 نمایش تئاتر سردار مهر و ماه]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT حسین پارسایی و سید محمد حسینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=852730113 حسین پارسایی و سید محمد حسینی]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT کوروش سلیمانی و سید محمد حسینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=859870113 کوروش سلیمانی و سید محمد حسینی]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT سید محمد حسینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=572&ImageID=874320113 سید محمد حسینی]]> 6 January 2013 0:0:0 GMT