دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697 12/9/2022 6:39:42 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/9/2022 6:39:42 PM 60 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=158031214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=179391214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=230811214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=319311214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=347351214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=437891214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=528521214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=646861214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=776181214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=925551214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=988041214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3697&ImageID=998011214 دیدار معاون وزیر خارجه ایتالیا با هاشمی رفسنجانی]]> 4 December 2014 0:0:0 GMT