دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3571 12/1/2023 7:24:57 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 7:24:57 AM 60 دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3571&ImageID=212551014 دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3571&ImageID=288331014 دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3571&ImageID=341151014 دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3571&ImageID=405761014 دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3571&ImageID=729231014 دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3571&ImageID=747501014 دیدار هیئت رسانه ای با سفیر ایران در آذربایجان]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT