دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3570 12/1/2023 6:47:24 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 6:47:24 AM 60 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3570&ImageID=124741014 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3570&ImageID=246451014 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3570&ImageID=556141014 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3570&ImageID=676231014 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3570&ImageID=733391014 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3570&ImageID=826451014 دیدار هیئت رسانه ای ایران با معاون حزب ینی]]> 18 October 2014 0:0:0 GMT