آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484 7/22/2024 11:52:10 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/22/2024 11:52:10 PM 60 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=219730914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=272640914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=401080914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=501500914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=552090914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=679800914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=743390914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=768700914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه در خانه هنرمندان با http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=833860914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه در خانه هنرمندان با]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=879720914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=918170914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3484&ImageID=978350914 آیین افتتاح سینمای هنر و تجربه]]> 28 September 2014 0:0:0 GMT