ديدارمعاون نخست وزير و وزيرخارجه اسلواكي باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422 7/17/2024 10:35:36 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/17/2024 10:35:36 PM 60 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=140630914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=170430914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=251170914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=386180914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=427190914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=587190914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=679110914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=695600914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3422&ImageID=867110914 دیدارمعاون نخست وزیر و وزیرخارجه اسلواکی باهاشمی]]> 16 September 2014 0:0:0 GMT