عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397 12/1/2023 6:14:59 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 6:14:59 AM 60 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397&ImageID=135540914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397&ImageID=201390914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397&ImageID=326350914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397&ImageID=511590914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397&ImageID=524430914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397&ImageID=721740914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397&ImageID=876350914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3397&ImageID=999370914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT