اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357 12/1/2023 6:40:33 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 6:40:33 AM 60 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=316010914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=398640914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=507230914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=515950914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=547910914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=604220914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=640460914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=950430914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3357&ImageID=959330914 اولین نشست خبری رئیس شورای شهر بجنورد]]> 7 September 2014 0:0:0 GMT