اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309 12/9/2022 6:45:53 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/9/2022 6:45:53 PM 60 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=116530714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 7 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=130780414 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 12 April 2014 0:0:0 GMT سی و یکمین دوره کتاب سال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=130920214 سی و یکمین دوره  کتاب سال]]> 8 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=148030414 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 13 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=151630514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 3 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=181860614 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=182060714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 14 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=182400214 آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=185910414 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 7 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=197760714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 14 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=205220614 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=205840314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT سی و یکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=206570814 سی و یکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش]]> 24 August 2014 0:0:0 GMT سی و یکمین دوره کتاب سال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=208940214 سی و یکمین دوره  کتاب سال]]> 8 February 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=236740614 دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=238180614 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT دیداروزیرمیراث فرهنگی ایتالیاباهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=258250114 دیداروزیرمیراث فرهنگی ایتالیاباهاشمی رفسنجانی]]> 28 January 2014 0:0:0 GMT آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=265670214 آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=266620614 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 7 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=272020614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=277210514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 21 May 2014 0:0:0 GMT دیدار جمعی از جوانان فعال فرهنگی با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=281530814 دیدار جمعی از جوانان فعال فرهنگی با هاشمی رفسنجانی]]> 13 August 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=289360314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 27 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=298710314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 9 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=307390614 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=347150514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 30 April 2014 0:0:0 GMT سی و یکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=349260814 سی و یکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش]]> 24 August 2014 0:0:0 GMT دیدار جمعی از شخصیت‌های اهل سنت کشور با هاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=351140814 دیدار جمعی از شخصیت‌های اهل سنت کشور با هاشمی]]> 5 August 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=358230314 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 11 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=374540314 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 12 March 2014 0:0:0 GMT سی و یکمین دوره کتاب سال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=382800214 سی و یکمین دوره  کتاب سال]]> 8 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=426950514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 3 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=426960514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 21 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=428950314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 27 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=434710714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 7 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=453570614 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 15 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=485060114 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 22 January 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=496150114 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 27 January 2014 0:0:0 GMT دیداروزیرامورخارجه اتریش باآیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=551790414 دیداروزیرامورخارجه اتریش باآیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 28 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=565630514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 21 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=590180714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 15 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=592960714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 15 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=594090614 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=599720314 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 15 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=658080114 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 22 January 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=662960314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 12 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=679400114 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 27 January 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=685020314 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 15 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=691880514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 4 May 2014 0:0:0 GMT دیدار جمعی از آزادگان دفاع مقدس با آیت الله هاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=704420814 دیدار جمعی از آزادگان دفاع مقدس با آیت الله هاشمی]]> 17 August 2014 0:0:0 GMT سی و یکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=716520814 سی و یکمین اجلاس روسای آموزش و پرورش]]> 24 August 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=716830414 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 20 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=722950314 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 27 February 2014 0:0:0 GMT سی و یکمین دوره کتاب سال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=724440214 سی و یکمین دوره  کتاب سال]]> 8 February 2014 0:0:0 GMT سی و یکمین دوره کتاب سال http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=724610214 سی و یکمین دوره  کتاب سال]]> 8 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=744210614 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=766210514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 30 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=767960414 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 9 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=772350514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 21 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=805230714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 1 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=812310514 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 21 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=813580714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 1 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=820330714 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 12 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=838110614 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=844210214 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 8 February 2014 0:0:0 GMT دیدار جمعی از آزادگان دفاع مقدس با آیت الله هاشمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=861770814 دیدار جمعی از آزادگان دفاع مقدس با آیت الله هاشمی]]> 17 August 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=874980114 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 22 January 2014 0:0:0 GMT بزرگداشت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=882550514 بزرگداشت تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی]]> 21 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=915350414 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 20 April 2014 0:0:0 GMT سومین سمپوزیوم بین المللی ایران 1404 http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=919550314 سومین سمپوزیوم بین المللی ایران 1404]]> 27 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=958990614 آیت الله اکبرهاشمی رفسنجانی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT دیدار جمعی از جوانان فعال فرهنگی با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=965530814 دیدار جمعی از جوانان فعال فرهنگی با هاشمی رفسنجانی]]> 13 August 2014 0:0:0 GMT جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=995990614 جلسه کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام]]> 28 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3309&ImageID=999840714 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 15 July 2014 0:0:0 GMT