نشست خبری رئیس سازمان سینمایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152 7/22/2024 11:04:10 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/22/2024 11:04:10 PM 60 نشست خبری رئیس سازمان سینمایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=110000614 نشست خبری رئیس سازمان سینمایی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس سازمان سینمایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=298930614 نشست خبری رئیس سازمان سینمایی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT حجت الله ایوبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=408390614 حجت الله ایوبی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس سازمان سینمایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=445280614 نشست خبری رئیس سازمان سینمایی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس سازمان سینمایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=495410614 نشست خبری رئیس سازمان سینمایی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT حجت الله ایوبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=566440614 حجت الله ایوبی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT حجت الله ایوبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=593520614 حجت الله ایوبی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT حجت الله ایوبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=647540614 حجت الله ایوبی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس سازمان سینمایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=765220614 نشست خبری رئیس سازمان سینمایی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT حجت الله ایوبی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=930740614 حجت الله ایوبی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس سازمان سینمایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3152&ImageID=967770614 نشست خبری رئیس سازمان سینمایی]]> 23 June 2014 0:0:0 GMT