دیدار وزير امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150 12/1/2023 7:03:44 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 7:03:44 AM 60 دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=245200614 دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=290080614 دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=386180614 دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=393140614 دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=523260614 دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=838110614 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=906090614 دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=962500614 دیدار وزیر امور خارجه زلاندنو با هاشمی رفسنجانی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT موری مک کالی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3150&ImageID=996860614 موری مک کالی]]> 22 June 2014 0:0:0 GMT