چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141 7/23/2024 12:57:26 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/23/2024 12:57:26 AM 60 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=124230614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=133550614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=143970614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=178200614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=203530614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=272020614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=272300614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=307390614 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن خمینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=350820614 حجت الاسلام حسن خمینی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=384880614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=501390614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=520400614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT حمید میرزاده http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=539830614 حمید میرزاده]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=559790614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT حمید میرزاده http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=766450614 حمید میرزاده]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=779350614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=789880614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=822740614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3141&ImageID=988130614 چهارمین جلسه هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی]]> 19 June 2014 0:0:0 GMT