دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097 12/9/2023 2:38:38 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/9/2023 2:38:38 PM 60 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097&ImageID=205220614 آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097&ImageID=236740614 دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT حلیمه یعقوب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097&ImageID=241710614 حلیمه یعقوب]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097&ImageID=289150614 دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097&ImageID=291280614 دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097&ImageID=492150614 دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097&ImageID=643970614 دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3097&ImageID=749120614 دیدار رئیس مجلس سنگاپور با آیت الله هاشمی رفسنجانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT