صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091 4/15/2024 1:01:10 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 4/15/2024 1:01:10 PM 60 غلامحسین شافعی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=101620614 غلامحسین شافعی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=256680614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=297460614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT غلامحسین شافعی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=354540614 غلامحسین شافعی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT علی جنتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=384960614 علی جنتی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=449520614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT حسین نقره کار شیرازی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=553960614 حسین نقره کار شیرازی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=561080614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=600990614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=606240614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=707350614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=823010614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT غلامحسین شافعی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=879360614 غلامحسین شافعی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT علی جنتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=889050614 علی جنتی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=3091&ImageID=984640614 صبحانه کاری وزیر ارشاد با اعضای اتاق بازرگانی]]> 8 June 2014 0:0:0 GMT