رییس جمهور در ديدار با ايرانيان مقيم آمريکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293 5/29/2024 7:44:16 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 7:44:16 PM 60 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=356560912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=389910912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=403290912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=451400912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=458860912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=474370912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=582010912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=721820912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=800670912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=293&ImageID=930110912 رییس جمهور در دیدار با ایرانیان مقیم آمریکا]]> 25 September 2012 0:0:0 GMT