بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=278 3/3/2024 3:01:03 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 3/3/2024 3:01:03 AM 60 بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=278&ImageID=114550912 بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد]]> 18 September 2012 0:0:0 GMT بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=278&ImageID=337980912 بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد]]> 18 September 2012 0:0:0 GMT بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=278&ImageID=416510912 بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد]]> 18 September 2012 0:0:0 GMT بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=278&ImageID=478710912 بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد]]> 18 September 2012 0:0:0 GMT بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=278&ImageID=697950912 بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد]]> 18 September 2012 0:0:0 GMT بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=278&ImageID=733770912 بازدید وزیر ارشاد از پروژه تالار بزرگ مرکزی یزد]]> 18 September 2012 0:0:0 GMT