گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730 3/3/2024 2:48:50 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 3/3/2024 2:48:50 AM 60 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=107710214 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=140410214 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT علی اکبر ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=227260214 علی اکبر ولایتی]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=257770214 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT علی اکبر ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=272920214 علی اکبر ولایتی]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=361700214 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=376240214 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=403820214 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=456500214 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT احمد مسجد جامعی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=579300214 احمد مسجد جامعی]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=762180214 گردهمایی اساتید و دانشجویان دانشکده خبر]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT احمد مسجد جامعی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=775090214 احمد مسجد جامعی]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT علی اکبر ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2730&ImageID=795600214 علی اکبر ولایتی]]> 25 February 2014 0:0:0 GMT