نشست خبری عوامل فیلم تمشک http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2628 7/23/2024 12:21:40 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 7/23/2024 12:21:40 AM 60 مهدی پاکدل http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2628&ImageID=173470214 مهدی پاکدل]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT نشست خبری عوامل فیلم تمشک http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2628&ImageID=382150214 نشست خبری عوامل فیلم تمشک]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT سامان سالور http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2628&ImageID=459150214 سامان سالور]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT بهنوش طباطبایی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2628&ImageID=682500214 بهنوش طباطبایی]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT نشست خبری عوامل فیلم تمشک http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2628&ImageID=801100214 نشست خبری عوامل فیلم تمشک]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT نیکی کریمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2628&ImageID=832860214 نیکی کریمی]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT نشست خبری عوامل فیلم تمشک http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2628&ImageID=915930214 نشست خبری عوامل فیلم تمشک]]> 6 February 2014 0:0:0 GMT