دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624 5/29/2024 7:01:55 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 7:01:55 PM 60 دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624&ImageID=391160214 دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی]]> 5 February 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624&ImageID=420010214 دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی]]> 5 February 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624&ImageID=495160214 دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی]]> 5 February 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624&ImageID=576570214 دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی]]> 5 February 2014 0:0:0 GMT علی اکبرولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624&ImageID=576770214 علی اکبرولایتی]]> 5 February 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624&ImageID=766300214 دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی]]> 5 February 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624&ImageID=863820214 دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی]]> 5 February 2014 0:0:0 GMT دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2624&ImageID=886050214 دیدار وزیر امورخارجه سوئد با ولایتی]]> 5 February 2014 0:0:0 GMT