دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511 5/29/2024 7:41:28 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 7:41:28 PM 60 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=143890114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=156050114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=173940114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=179590114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار با عشایر http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=181260114 دیدار با عشایر]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=191580114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=196830114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=208410114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=252320114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=299800114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=301170114 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=316410114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=376360114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=379000114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=557160114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=633010114 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=651920114 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=684720114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT حجت الاسلام حسن روحانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=692280114 حجت الاسلام حسن روحانی]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=812760114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=830630114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=969000114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2511&ImageID=988910114 دیدار رئیس جمهور با سران عشایر استان خوزستان]]> 15 January 2014 0:0:0 GMT