دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361 5/29/2024 7:00:20 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 7:00:20 PM 60 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=107701213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=121071213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=141371213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=143621213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=144241213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=148161213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=280151213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=338941213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=509231213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=615441213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=730751213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=770761213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=779141213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=859201213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2361&ImageID=900821213 دیدار تیم‌های فوتسال دانشگاه های شریف و تهران]]> 3 December 2013 0:0:0 GMT