نشست نمایندگان اتاق ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276 4/15/2024 1:28:06 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 4/15/2024 1:28:06 PM 60 حسین نقره کار شیرازی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=117651113 حسین نقره کار شیرازی]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT نشست نمایندگان اتاق ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=225611113 نشست نمایندگان اتاق ایران]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT نشست نمایندگان اتاق ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=283751113 نشست نمایندگان اتاق ایران]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT محمد نهاوندیان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=308831113 محمد نهاوندیان]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT سخنرانی محمد نهاوندیان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=534051113 سخنرانی محمد نهاوندیان]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT نشست نمایندگان اتاق ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=601591113 نشست نمایندگان اتاق ایران]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT نشست نمایندگان اتاق ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=610271113 نشست نمایندگان اتاق ایران]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT نشست نمایندگان اتاق ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=695461113 نشست نمایندگان اتاق ایران]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT نشست نمایندگان اتاق ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2276&ImageID=744601113 نشست نمایندگان اتاق ایران]]> 17 November 2013 0:0:0 GMT