همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229 12/1/2023 7:56:01 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 7:56:01 AM 60 سخنرانی محمد نهاوندیان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=162891113 سخنرانی محمد نهاوندیان]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=174461113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT محمد نهاوندیان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=351361113 محمد نهاوندیان]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT محمد نهاوندیان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=391621113 محمد نهاوندیان]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=413311113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=499431113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=535031113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=615131113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=637471113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=643951113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=671281113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT سخنرانی محمد نهاوندیان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=673051113 سخنرانی محمد نهاوندیان]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=679121113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=681551113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=727551113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT اسحاق جهانگیری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=733501113 اسحاق جهانگیری]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT اسحاق جهانگیری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=742051113 اسحاق جهانگیری]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=757951113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=759301113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=776651113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=880161113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=914541113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=2229&ImageID=975391113 همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران]]> 5 November 2013 0:0:0 GMT