نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956 3/3/2024 3:14:25 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 3/3/2024 3:14:25 AM 60 حسن ابوالقاسمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=128440913 حسن ابوالقاسمی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT حسن ابوالقاسمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=134080913 حسن ابوالقاسمی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT حسن ابوالقاسمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=197780913 حسن ابوالقاسمی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=202490913 نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT نشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=208880913 نشست خبری رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=246840913 نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT حسن ابوالقاسمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=248520913 حسن ابوالقاسمی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT حسن ابوالقاسمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=394510913 حسن ابوالقاسمی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1956&ImageID=524150913 نشست خبری رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی]]> 15 September 2013 0:0:0 GMT