دیدار كارگزاران حج با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925 3/3/2024 3:01:32 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 3/3/2024 3:01:32 AM 60 دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=152900913 دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=348270913 دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=357300913 دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=471760913 دیدار کارگزاران حج با رهبر انقلاب]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=524240913 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=732590913 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=754540913 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=784100913 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=841340913 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT علی جنتی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1925&ImageID=945140913 علی جنتی]]> 11 September 2013 0:0:0 GMT