ديدار وزير امور خارجه سيرالئون باهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1739 3/3/2024 3:02:06 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 3/3/2024 3:02:06 AM 60 دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1739&ImageID=386520813 دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی]]> 6 August 2013 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1739&ImageID=588220813 دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی]]> 6 August 2013 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1739&ImageID=682020813 دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی]]> 6 August 2013 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1739&ImageID=948390813 دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی]]> 6 August 2013 0:0:0 GMT دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1739&ImageID=995360813 دیدار وزیر امور خارجه سیرالئون باهاشمی رفسنجانی]]> 6 August 2013 0:0:0 GMT