دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=156 5/29/2024 6:49:25 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 5/29/2024 6:49:25 PM 60 دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=156&ImageID=113170712 دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری]]> 21 July 2012 0:0:0 GMT دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=156&ImageID=185740712 دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری]]> 21 July 2012 0:0:0 GMT دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=156&ImageID=198120712 دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری]]> 21 July 2012 0:0:0 GMT دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=156&ImageID=330560712 دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری]]> 21 July 2012 0:0:0 GMT دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=156&ImageID=372040712 دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری]]> 21 July 2012 0:0:0 GMT دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=156&ImageID=756680712 دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری]]> 21 July 2012 0:0:0 GMT دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=156&ImageID=936630712 دیدار صمیمانه با مردم شهرستان ری]]> 21 July 2012 0:0:0 GMT