مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514 4/15/2024 12:28:25 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 4/15/2024 12:28:25 PM 60 محسن خلیلی عراقی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=118160713 محسن خلیلی عراقی]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=127490713 مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT همایش روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=144100713 همایش روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=151050713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT همایش روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=191860713 همایش روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=219740713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=239390713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=272860713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=274910713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=300670713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT هادی غنیمی فرد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=309840713 هادی غنیمی فرد]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=363950713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=445150713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT محمدرضا رحیمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=450870713 محمدرضا رحیمی]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT همایش روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=488710713 همایش روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT همایش روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=553830713 همایش روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT همایش روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=580000713 همایش روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT همایش روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=663440713 همایش روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT همایش روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=699170713 همایش روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT مهدی غضنفری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=701870713 مهدی غضنفری]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=816190713 مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT محمدرضا رحیمی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=911840713 محمدرضا رحیمی]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=917790713 گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT مهدی غضنفری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=954300713 مهدی غضنفری]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT مهدی غضنفری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1514&ImageID=954720713 مهدی غضنفری]]> 1 July 2013 0:0:0 GMT