تسلیم نيروهاي طالبان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1342 12/1/2023 7:22:20 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 7:22:20 AM 60 تسلیم نیروهای طالبان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1342&ImageID=177150613 تسلیم نیروهای طالبان]]> 9 June 2013 0:0:0 GMT تسلیم نیروهای طالبان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1342&ImageID=219200613 تسلیم  نیروهای طالبان]]> 9 June 2013 0:0:0 GMT تسلیم نیروهای طالبان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1342&ImageID=245890613 تسلیم  نیروهای طالبان]]> 9 June 2013 0:0:0 GMT تسلیم نیروهای طالبان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1342&ImageID=300690613 تسلیم  نیروهای طالبان]]> 9 June 2013 0:0:0 GMT تسلیم نیروهای طالبان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1342&ImageID=543030613 تسلیم  نیروهای طالبان]]> 9 June 2013 0:0:0 GMT تسلیم نیروهای طالبان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1342&ImageID=620560613 تسلیم  نیروهای طالبان]]> 9 June 2013 0:0:0 GMT