آيت الله سيد علي خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13 6/18/2024 2:59:25 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 6/18/2024 2:59:25 PM 60 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=119691013 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 October 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=142511113 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 13 November 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=150491113 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 13 November 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=151630714 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 3 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=162681112 آیت الله سید علی خامنه‌ای]]> 27 November 2012 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=167370614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 4 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=169070614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 28 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=175720414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 April 2014 0:0:0 GMT تصاویر رهبرانقلاب پس از انجام‌موفقیت‌آمیزعمل جراحی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=179220914 تصاویر رهبرانقلاب پس از انجام‌موفقیت‌آمیزعمل جراحی]]> 8 September 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=208760614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 June 2014 0:0:0 GMT نماز عید فطر تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=213400714 نماز عید فطر تهران]]> 29 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=219770414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 30 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=222040112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 December 2008 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=232010614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 4 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=243021112 چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی]]> 14 November 2012 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=253090514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 25 May 2014 0:0:0 GMT دیدار اساتید دانشگاه‌ها با رهبر انقلاب اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=255760714 دیدار اساتید دانشگاه‌ها با رهبر انقلاب اسلامی]]> 3 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=257860714 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 7 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=259470414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 20 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=286920112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 December 2008 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=289320414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 19 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=318370414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 5 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=320010314 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=327500314 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=353140214 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 17 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=355910714 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 13 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=365970414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=377170714 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 3 July 2014 0:0:0 GMT نماز عید فطر تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=377410714 نماز عید فطر تهران]]> 29 July 2014 0:0:0 GMT عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیت رهبری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=378660412 عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیت رهبری]]> 25 April 2012 0:0:0 GMT چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=388571112 چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی]]> 14 November 2012 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=391940112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 December 2008 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=410490214 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 17 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=412321112 آیت الله سید علی خامنه‌ای]]> 26 November 2012 0:0:0 GMT عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیت رهبری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=426700412 عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیت رهبری]]> 25 April 2012 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=429930614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 28 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=449030112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 September 2008 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=454030314 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 6 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=461060514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 25 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=464860414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 19 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=479100414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 19 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=490790414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 20 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=491631213 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 10 December 2013 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=501901113 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 November 2013 0:0:0 GMT عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=511590914 عیادت مجدد رئیس جمهور از رهبر معظم انقلاب]]> 13 September 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=527671112 آیت الله سید علی خامنه‌ای]]> 27 November 2012 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=531560414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 19 April 2014 0:0:0 GMT عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیت رهبری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=539340412 عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیت رهبری]]> 25 April 2012 0:0:0 GMT دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبرانقلاب اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=556060314 دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری با رهبرانقلاب اسلامی]]> 6 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=559740314 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 March 2014 0:0:0 GMT اولین شب عزاداری ایام محرم در حسینیه امام خمینی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=568111113 اولین شب عزاداری ایام محرم در حسینیه امام خمینی]]> 11 November 2013 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=579470112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 27 May 2006 0:0:0 GMT عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیت رهبری http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=583340412 عزاداری شهادت حضرت زهرا(س) در بیت رهبری]]> 25 April 2012 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=587940112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 December 2008 0:0:0 GMT تجدید میثاق رهبر انقلاب باآرمانهای امام خمینی (ره) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=591860214 تجدید میثاق رهبر انقلاب باآرمانهای امام خمینی (ره)]]> 1 February 2014 0:0:0 GMT مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع) http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=608870514 مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه امام حسین(ع)]]> 21 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=623740114 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 January 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=630790514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 17 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=636390614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 4 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=636910414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=645290314 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 11 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=649200614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=663870514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 25 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=667860614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 4 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=707870112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 December 2008 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=710000714 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 3 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=722700314 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 6 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=731080112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 December 2008 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=743940112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 December 2008 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=743940314 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 6 March 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=747120112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 31 May 2006 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=751680614 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 June 2014 0:0:0 GMT چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=753581112 چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی]]> 14 November 2012 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=761500214 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 8 February 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=762550514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 7 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=763080514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 7 May 2014 0:0:0 GMT تصاویر رهبرانقلاب پس از انجام‌موفقیت‌آمیزعمل جراحی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=763490914 تصاویر رهبرانقلاب پس از انجام‌موفقیت‌آمیزعمل جراحی]]> 8 September 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=785130414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 5 April 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=829660514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 17 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=830480714 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 3 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=839730514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 25 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=842891112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 22 November 2012 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=853810714 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 7 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=884820514 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 7 May 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=892340414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 19 April 2014 0:0:0 GMT دیدار مدیران جهاد دانشگاهی با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=896000614 دیدار مدیران جهاد دانشگاهی با رهبر انقلاب]]> 9 June 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=897170414 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 19 April 2014 0:0:0 GMT دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=911670714 دیدار مسئولان و کارگزاران نظام با رهبر انقلاب]]> 7 July 2014 0:0:0 GMT نماز عید فطر تهران http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=927960714 نماز عید فطر تهران]]> 29 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=948881112 آیت الله سید علی خامنه‌ای]]> 26 November 2012 0:0:0 GMT آیت الله سید علی خامنه ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=953900112 آیت الله سید علی خامنه ای]]> 10 December 2008 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=955330714 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 13 July 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=966560114 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 9 January 2014 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=970051113 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 20 November 2013 0:0:0 GMT چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=978431112 چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی]]> 14 November 2012 0:0:0 GMT چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=979891112 چهارمین نشست اندیشه‌های راهبردی جمهوری اسلامی]]> 14 November 2012 0:0:0 GMT آیت الله سیدعلی خامنه‌ای http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=13&ImageID=981890314 آیت الله سیدعلی خامنه‌ای]]> 17 March 2014 0:0:0 GMT