رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066 12/1/2023 7:15:49 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 7:15:49 AM 60 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=110660413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=149480513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT محمود احمدی نژاد http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=168160513 محمود احمدی نژاد]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=168760413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=173900413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=206870413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=237000513 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=248030413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT شیخ نعیم قاسم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=250740413 شیخ نعیم قاسم]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=257270413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=315180413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=355780413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=359510413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=368200513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=372540513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=379370513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=399250413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=472830413 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=520290513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=544760513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=563910513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=567220513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=593780413 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=687860513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT شیخ نعیم قاسم http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=731130413 شیخ نعیم قاسم]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=738850413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=769420513 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=796940413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=832560413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس جهانی بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=862660413 سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس جهانی بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=925820513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=930860413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=961440513 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 1 May 2013 0:0:0 GMT رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1066&ImageID=967870413 رئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT