حضوررئیس جمهور در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1064 12/1/2023 6:07:19 AM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 12/1/2023 6:07:19 AM 60 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1064&ImageID=463270413 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1064&ImageID=485570413 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1064&ImageID=513790413 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1064&ImageID=715110413 اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1064&ImageID=916930413 در اجلاس جهانی علما و بیداری اسلامی]]> 30 April 2013 0:0:0 GMT