نخستین نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036 4/15/2024 1:28:49 PM fa کلیه حقوق این سایت متعلق به آژانس شبکه تصویر (تصویرنت) می باشد. 4/15/2024 1:28:49 PM 60 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=126280413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=200280413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=225230413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=283090413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=328610413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT محمد نهاوندیان http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=419530413 محمد نهاوندیان]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=430660413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=531110413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=537180413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT علی سعیدلو http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=557390413 علی سعیدلو]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=561880413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=624460413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=634850413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT علی سعیدلو http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=675770413 علی سعیدلو]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=921450413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=944930413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT علی سعیدلو http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=949380413 علی سعیدلو]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه http://www.tasvirnet.com/Fa/ShowGroup.aspx?GID=1036&ImageID=972440413 نشست مشترک بازرگانان ایران و ترکیه]]> 27 April 2013 0:0:0 GMT