www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

یاسمن زندی : فرش خاکی ، گردشگران در حال بازدید از فرش خاکی هرمز، با مساحت ۱۳۰۰ متر مربع در سال۱۳۹۶ خورشیدی که در ساخت آن بیش از ۱۲ نوع خاک رنگی استفاده شده است.این فرش خاکی به دست  بیش از ۵۰ هنرمند خلق شده که در فاصله‌ی کمی از آب های نیلگون خلیج فارس جنوب یران بر روی شن های ساحل بنا شده است

عکس بعدی عکس قبلی
فرش خاکی
گردشگران در حال بازدید از فرش خاکی هرمز، با مساحت ۱۳۰۰ متر مربع در سال۱۳۹۶ خورشیدی که در ساخت آن بیش از ۱۲ نوع خاک رنگی استفاده شده است.این فرش خاکی به دست بیش از ۵۰ هنرمند خلق شده که در فاصله‌ی کمی از آب های نیلگون خلیج فارس جنوب یران بر روی شن های ساحل بنا شده است

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: یاسمن زندی
مدل دوربین: دانلود از اینترنت
آدرس لینک مستقیم: