www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

سایه صیرفی پور  : فیل های عاشق  ، تصویری از دو فیل عاشق در بزرگ رهای در هند 
این دو فیل را از هم جدا کرده اند و به مکان های متفاوتی میفرستند و این و لحظه ایی کوتاه برای خدا حافظی پیدا کرده اند

عکس بعدی عکس قبلی
فیل های عاشق
تصویری از دو فیل عاشق در بزرگ رهای در هند این دو فیل را از هم جدا کرده اند و به مکان های متفاوتی میفرستند و این و لحظه ایی کوتاه برای خدا حافظی پیدا کرده اند

موضوع ارسالی: عکس و نوشتار
نام عکاس: سایه صیرفی پور
مدل دوربین: iphonxs max
آدرس لینک مستقیم: