www.TarvirNet.Com
English
Tasvirnet.com
نام کاربری : رمز عبور :
عکسهای شما

ناهید حاجی بگلو : روز قدس ، حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در اقدامی هوشمندانه از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان «روز قدس» انتخاب کنند و در این روز همبستگی خود را در حمایت از «حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین» به نمایش بگذارند.
در این پوستر استفاده از کادر مستطیل وحس سکون واستفاده از فونت ساده وخوانا واز چند رنگ مختلف برای فونت و جلب توجه ببینده تشکیل شده، در این پوستر جایگاه عکس مسجد بیت المقدس دریک سوم سمت راست کادر وپرواز پرندگان نشان از آزادی فلسطین می باشد. سیم خاردار نماد در بند کشیدن واسارت رانشان میدهد و با لبه های تیز سیم ها وفرو رفتن آن در دست وخونین شدن آن و قطع سیم خاردار نشانه پیروزی وماندن وپایداری است که نشان دهنده آن است که ما تا آخرین نفس در برابر  وطن و میهن خود ایستادگی میکنیم است. 
هم چنین رنگ قرمز از نظر نمادین ، مانند خونی است که به هنگام فتح و پیروزی ریخته می‌شود. 
ودر کل فلسطین یک نماد والگوی دینی است.

عکس بعدی عکس قبلی
روز قدس
حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی در اقدامی هوشمندانه از مسلمانان جهان خواست تا آخرین جمعه ماه رمضان را به عنوان «روز قدس» انتخاب کنند و در این روز همبستگی خود را در حمایت از «حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین» به نمایش بگذارند. در این پوستر استفاده از کادر مستطیل وحس سکون واستفاده از فونت ساده وخوانا واز چند رنگ مختلف برای فونت و جلب توجه ببینده تشکیل شده، در این پوستر جایگاه عکس مسجد بیت المقدس دریک سوم سمت راست کادر وپرواز پرندگان نشان از آزادی فلسطین می باشد. سیم خاردار نماد در بند کشیدن واسارت رانشان میدهد و با لبه های تیز سیم ها وفرو رفتن آن در دست وخونین شدن آن و قطع سیم خاردار نشانه پیروزی وماندن وپایداری است که نشان دهنده آن است که ما تا آخرین نفس در برابر وطن و میهن خود ایستادگی میکنیم است. هم چنین رنگ قرمز از نظر نمادین ، مانند خونی است که به هنگام فتح و پیروزی ریخته می‌شود.  ودر کل فلسطین یک نماد والگوی دینی است.

موضوع ارسالی: فنون اقناع و تبلیغ
نام عکاس: ناهید حاجی بگلو
مدل دوربین: A6
آدرس لینک مستقیم: